Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v internetovom obchode roll-up.sk.
Odoslaním objednávky kupujúci bezpodmienečne prijíma obchodné podmienky a potvrdzuje, že sa s nimi vopred oboznámil. Odoslaním objednávky sa zaväzuje dodržiavať tieto obchodné podmienky.

Predávajúci
Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu roll-up.sk, ktorým je spoločnosť O.K.P. Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 45 674 515 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  66950/B.
Predávajúci je platcom DPH.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Kupujúci
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu roll-up.sk.

Tovar
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránkach e-shopu roll-up.sk.

Objednávka
Objednávkou sa rozumie elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky eshopu roll-up.sk  a cenu tohoto tovaru. Kupujúci záväzne potvrdzuje svoju objednávku jej odoslaním v internetovom prehliadači. Na emailovou adresu, ktorú kupujúci zadal pri objednávke, mu bude obratom zaslané potvrdenie objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Objednávka musí byť zrušená výhradne emailom na emailovej adrese plotbase@plotbase.sk.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7 kalendárnych dní.

Vrátenie tovaru

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky.
 2. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
 • zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
 • tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho
 • tovar nesmie byť poškodený
 • k tovaru musí byť priložený dokladu o kúpe
 • tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku
 1. Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Platobné podmienky
Tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Dobierkou – hotovosť preberá od zákazníka dopravca.
 • CardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.)
 • Bankovým prevodom

Pri nákupe nad 200 € a spôsobe dodania tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej faktúry.

Dodacie podmienky
Kupujúci má možnosť výberu z nasledovných možností:

 1. Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu roll-up.sk (Plotbase s.r.o., Pečnianska 5, 851 01 Bratislava). Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.
 2. Tovar bude zasielaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Predávajúci k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty účtuje poštovné nasledovne:

do hodnoty objednávky 50 € bez DPH (60€ s DPH) je účtované dopravné 4,91€ bez DPH (5,90€ s DPH)
nad hodnotu objednávky 50 € bez DPH (60€ s DPH) je účtované dopravné ZDARMA

Miestom plnenia objednávky sa rozumie adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke tovaru.

Výroba objednaného tovaru je realizovaná v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a výrobných možností predávajúceho. Dodacia doba je obvykle do 2-8 pracovných dní od jej potvrdenia. Presná doba výroby a dodania je vždy uvedená na stránke konkrétneho produktu. V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť expresného vyhotovenia, doba vyhotovenia je nasledujúci prac. deň. K dobe vyhotovenia je potrebné pripočítať dobu dodania tovaru kuriérskou spoločnosťou, tovar je spravidla doručený nasledujúci prac. deň od vyhotovenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru, ktorý plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť sumu vo výške preukázateľných nákladov spojených so zaslaním tovaru.

Záručné podmienky
Na celý sortiment poskytujeme záručnú lehotu 24-48 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Reklamácia tovaru poškodeného pri preprave (doručovanie kuriérom) – nutné spraviť fotofokumentáciu podľa návodu v tomto dokumente: NÁVOD AKO NAFOTIŤ POŠKODENÚ ZÁSIELKU. Pokiaľ nebudú s reklamáciou dodané všetky požadované fotky podľa návodu, nie je možné poškodený tovar pri preprave reklamovať.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Reklamáciu je nutné poslať e-mailom na adresu plotbase@plotbase.sk spolu s popisom chyby a fotodokumentáciou. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal.

Náklady na dopravu k predávajúcemu a naspäť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, spravidla v priebehu 24-48 hodín.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Ochrana osobných údajov
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt doručovateľa so zákazníkom.)

Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Záverečné ustanovenia
Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

Tieto VOP sú platné od 1.1.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.